Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 ( tải về )

 

 

Báo cáo SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015 (tải về )

 

 

 

Báo cáo ban kiểm soát năm 2014 ( tải về )

 

 

Chương trình đại hội đồng cổ đông ( tải về )

 

 


Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát ( tải về )

 


Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán ( tải về )


Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015