Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2019