Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước