Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo chi trả cổ tức 2014:

 

Mãu giấy đề nghị chuyển khoản ( tải về )

</