Thông báo chốt danh sách cổ đông và giấy ủy quyền năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( tải về: trang 1, trang 2 )

 

Giấy xác nhận dự hợp hoặc ủy quyền ( tải về)