Đính chính Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Đính chính Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 08-05-2020

Nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 08-05-2020

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020

Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quí I - 2020

Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quí I - 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC đã kiểm toán năm 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020

Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2020

Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019